ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประภัสสร เชื้อคำ
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เที่ยงธรรม , รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา
คำสำคัญ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้;โปรแกรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง;การกำกับตนเอง
หน่วยงาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โดยการนำแนวคิดการกำกับตนเองมาเป็นกรอบการจัดกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับโปรแกรมฯมีการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์การปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมการปฏิบัติพฤติกรรมดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯและดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง