ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์การเรียนรู้และฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
คำสำคัญ การเลี้ยงปลานิล;กระชังปลา;การถ่ายทอดเทคโนโลยี
หน่วยงาน สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลานิลรูปแบบกระชังในลักษณะปลาเนื้อตามความต้องการของตลาด แก่กลุ่มเกษตรกรรายย่อย มีการเลี้ยงปลานิลตามวิถีชาวบ้าน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากรูปแบบการเลี้ยงปลานิลไม่มีการจัดระบบสุขลักษณะของฟาร์มเลี้ยงให้เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อการระบาดของโรคปรสิตและแบคทีเรียโดยเฉพาะ Aeromonas spp. และ Streptococcus spp. รวมถึงการจัดการคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ จึงทำให้ผลผลิตปลานิลของเกษตรกรเสียหาย รวมถึงปัญหาต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากต้องซื้ออาหารสำเร็จรูป ดังนั้น จึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และระบบการจัดการฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชัง, การพัฒนาระบบการจัดการการป้องกันและควบคุมโรคในฟาร์มปลานิล, การผลิตสารสมุนไพรเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรค, การผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น, ระบบบัญชีและการจัดการต้นทุนการเลี้ยงปลานิล ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ, หน่วยงานราชการ, นักเรียน, นักศึกษา
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์การเรียนรู้และฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืนของชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง