ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ "การประกอบอาชีพ" ในบริบทชุมชนเข้มแข็ง : อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายกิตติรัตน์ เกษตรสุนทร
เจ้าของผลงานร่วม ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, ดร.เมธี ดิสวัสดิ์
คำสำคัญ การประเมินหลักสูตร, รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model, บริบทชุมชนเข้มแข็ง : อำเภอตะโหมด, สาระการเรียนรู้ “การประกอบอาชีพ”
หน่วยงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสาระการเรียนรู้ “การประกอบอาชีพ”ในบริบทชุมชนเข้มแข็ง:อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยใช้รูปแบบการประเมินCIPPIEST Model กลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร ครูผู้สอน นักวิชาการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน นักศึกษา ผู้ปกครอง เครื่องมือวิจัยแบบสัมภาษณ์แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา% (x ̅) S.D. การวิเคราะห์เนื้อหาจากนั้นส่งคืนข้อมูลให้ชุมชนร่วมพิจารณาประเด็นต่างๆ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง