ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความเปราะบางของชุมชนที่เพาะปลูกข้าวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายเกษตรเฉพาะพื้นที่ กรณีศึกษาชุมชนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวทิพวัลย์ ชุ่มชื่น
เจ้าของผลงานร่วม ดร.มณฑิรา ยุติธรรม , รศ.รุ่งจรัส หุตะเจริญ , ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุล
คำสำคัญ ความเปราะบาง;ชุมชนที่เพาะปลูกข้าว;การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ;นโยบายด้านการเกษตร
หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การวิเคราะห์ความเปราะบางของชุมชนที่เพาะปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายเกษตรเฉพาะพื้นที่ โดยใช้วิธี The livelihood vulnerability index (LVI) เพื่อทราบถึงระดับความเปราะบางของชุมชน จะสามารถวางแผนหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การวิเคราะห์ความเปราะบางของชุมชนที่เพาะปลูกข้าวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนโยบายเกษตรเฉพาะพื้นที่ กรณีศึกษาชุมชนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง