ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธวดี เววา
คำสำคัญ ย้อมสีธรรมชาติ;ผ้าฝ้าย;เส้นใยฝ้าย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เป็นการย้อมสีฝ้ายจากธรรมชาติโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ และนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยต่อยอดในขั้นตอนการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ทางการตลาด มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากการได้ผลผลิตออกมาเป็นคู่มือในการย้อมสีธรรมชาติ โดยนำภูมิปัญญาที่ผ่านการกลั่นกรองนำไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยผ่านสถาบันครอบครัว
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การวิจัยและพัฒนาการย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง