ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลเชิงสุขภาพของข้าวกล้องงอกนึ่งต่อการแสดงออกของยีนผลิตเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพในหัวใจหนูทดลองความดันโลหิตสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กนกนาฏ แขงามขำ
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวเชาวนี ชูพีรัชน์ , นางสาวณัฐิรา อ่อนน้อม , นางสาวอุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ , ผศ.เอกราช เกตวัลห์ , นางสาวพัฒนียา ปรางทิพย์ , ศ.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร
คำสำคัญ PARBOILED GERMINATED BROWN RICE;HYPERTENSIVE RATS;FIBROSIS;L-NAME;GENE EXPRESSION
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาในหัวใจของหนูซึ่งเหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยสาร L-NAME เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าข้าวกล้องงอกนึ่งมีประสิทธิผลในการต้านความดันโลหิตสูงในหนูได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวกล้องและข้าวขาว อีกทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านภาวะการอักเสบ ต้านภาวะหัวใจเสื่อม กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ เป็นผลทำให้ตัวบ่งชี้การเกิดความดันโลหิตสูง การเกิดพังผืดและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของหัวใจหนูทดลองที่ได้รับข้าวกล้องงอกนึ่งต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับสาร L-NAME เพียงอย่างเดียว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://gsbooks.gs.kku.ac.th/60/nigrc2017/pdf/MMP15.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง