ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบของไฮดรอกซียูเรียต่อการเจริญและหน้าที่ของนิวโทรฟิลล์ในโรคเบต้าธาลัสซีเมีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวศิริขวัญ ศิริวรเดชกุล
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.มล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์
คำสำคัญ HYDROXYUREA/ NEUTROPHILS/ IMMUNITY/ β-THALASSEMIA/ FLOW CYTOMETRY
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย Thalassemia Research Center สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียด้วยยาไฮดรอกซียูเรียเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง อย่างไรก็ตามยาดังกล่าวมีผลต่อจำนวนของเม็ดเลือดขาว ทำให้เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อและเสียชีวิต งานวิจัยชิ้นนี้ทำการศึกษาผลของยาไฮดรอกซียูเรียต่อเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมีย พบว่าระดับปริมาณยาที่ 5-10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ไม่ส่งผลกระทบต่อเม็ดเลือดขาวและมีความปลอดภัยใช้ในการรักษาของคนไข้ได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง