ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบระบบการปลูกพืชในพื้นที่เกษตรผสมผสานที่เหมาะสมในสังคมเกษตรลดการเผา ตำบลแม่กา และตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. รักษ์ศรี เกียรติบุตร
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ สินค้างาม
คำสำคัญ ระบบการปลูกพืช;พืชอนุรักษ์ดินและน้ำ;ลดการเผา;เกษตรผสมผสาน;การมีส่วนร่วมของชุมชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ระบบการปลูกพืช” เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชบนพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวพร้อมการอนุรักษ์ดินและน้ำ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ตำบลแม่กา และ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการปลูกพืชที่มีศักยภาพภายใต้เกษตรผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการเผา โดยทดลองปลูกพืชผสมผสานร่วมกับพืชเศรษฐกิจหลัก ในรอบระยะเวลา 1 ปี พบว่าผลผลิตอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจและช่วยลดการเผาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง