ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณค่าระบบนิเวศจากความหลากหลายทางชีวภาพของนกบริเวณชายฝั่ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นฤชิต ดำปิน
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ , ผู้ช่วยศาตราจารย์ กัลยาณี กุลชัย , นายเมธี จันทโรปกรณ์ , นายชาตรี นิ่มปี
คำสำคัญ การมีส่วนร่วม;ความหลากหลายทางชีวภาพ;นก;การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ;เพชรบุรี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาความหลากหลายชนิดและประชากรของนกน้ำนกชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเล ต.ปากทะเลถึง ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อนกอยพย และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์นก พบความหลากหลายชนิดของนก 13 วงศ์ 80 ชนิด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้ส่งผลต่อจำนวนประชากรของนกอพยพมีแนวโน้มลดลงทุกปี ส่วนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม พบว่าผู้ประกอบการนาเกลือมีส่วนร่วมการอนุรักษ์พื้นที่นาเกลือดังเดิมเพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของนกน้ำนกชายเลน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง