ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินวัฏจักรของก๊าซมีเทนและการเก็บกักคาร์บอนในนาข้าวอินทรีย์ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา กิ่งไพบูลย์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี , น.ส.ศุภวรรณ ขันโททอง
คำสำคัญ ก๊าซเรือนกระจก;นาข้าวอินทรีย์;การเก็บกักคาร์บอน;ก๊าซมีเทน;เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล;เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัย เรื่อง การประเมินวัฏจักรของก๊าซมีเทนและการเก็บกักคาร์บอนในนาข้าวอินทรีย์ พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จะทำให้ได้ฐานข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซมีเทนตลอดวัฏจักรของการปลูกข้าวแบบนาอินทรีย์ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พร้อมทั้งทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของนาข้าวอินทรีย์ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อระดับผู้บริหารหรือภาครัฐในการกำหนดนโยบาย อันจะนำไปสู่รูปแบบการทำนาอินทรีย์คาร์บอนต่ำ และเป็นแนวทางส่งเสริมการปลูกข้าวนาอินทรีย์ของเกษตรกร ตลอดจนนำไปสู่การวางแผนจัดการเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง