ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตปุ๋ยน้ำสกัดจากเปลือกหอยเพื่อใช้ผลิตข้าวหอมมะลิและผักปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. บรรจง บุญชม
เจ้าของผลงานร่วม ดร.เชษรฐา รัตนพันธ์
คำสำคัญ ปุ๋ยเปลือกหอย;ปุ๋ยน้ำสกัดจากเปลือกหอย
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน และ หน่วยวิจัยวัสดุฟอสเฟตและพลังงานทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม การผลิตปุ๋ยน้ำจากเปลือกหอยจำนวน 2 สูตร คือ สูตรฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต และสูตรน้ำสกัดเปลือกหอย กระตุ้นแตกกอ ออกร่วง สร้างเมล็ด และอบรมการใช้ปุ๋ยที่ถูกวิธีของทั้งสองสูตรตามระยะเวลาเหมาะสม โดยอบรมแก่กลุ่มผู้สนใจในชุมชนเมืองรวม 150 คน แบ่งกิจกรรมเป็นการผลิตดินฮอร์โมน และสารปรับปรุงดินเพื่อใช้ปรับสภาพดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ และการอบรมการเพาะปลูกผักชนิดต่างๆ และอบรมการผลิตปุ๋ยสูตรน้ำสกัดเปลือกหอย กระตุ้นแตกกอ ออกร่วง สร้างเมล็ด เพื่อนำไปแช่เมล็ดผักให้มีอัตราการงอกรวดเร็วขึ้น และการอบรมผลิตและการใช้ปุ๋ย สูตรเร่งการเจริญเติบโต เพื่อให้ผักเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง