ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมมุ่งอนาคตควบคุมตนของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต สังกัด มหาวิทยาลัยพายัพ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ สังกัด มหาวิทยาลัยพายัพ , อาจารย์ ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม สังกัด มหาวิทยาลัยพายัพ , ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย , อาจารย์ สุพรรณ อินปั๋นแก้ว สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
คำสำคัญ ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับครูที่ปรึกษา;พฤติกรรมมุ่งอนาคตควบคุมตน;นักศึกษาสังกัด อาชีวศึกษา
หน่วยงาน สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมมุ่งอนาคตควบคุมตนของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ครั้งนี้เพื่อแสวงหาวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการใช้ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมการพัฒนา ผ่านการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดต้นไม้จริยธรรม ซึ่งชุดคู่มือการจัดกิจกรรมดังกล่าว สามารถช่วยให้ครูที่ปรึกษาพัฒนาพฤติกรรมมุ่งอนาคตควบคุมตนของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาได้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมมุ่งอนาคตควบคุมตนของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง