ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการผลิตโคขุนของเกษตรกร จังหวัดพะเยา เพื่อมุ่งเป้าการตลาดระดับประเทศและอาเซียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล
คำสำคัญ การผลิตโคขุน;จังหวัดพะเยา;อาหารต้นทุนต่ำ;ภาคเหนือ;แกนนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนขุน
หน่วยงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เป็นการบริการวิชาการเพื่อให้เกษตรกรเป็นแนวทางให้สามารถนาเอาองค์ความรู้ใหม่ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานการทาวิจัยไปประยุกต์ใช้และให้บริการเพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสินค้าเกษตรในจังหวัดพะเยาและเขตภาคเหนือตอนบนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการดูแลที่ถูกต้องและลดต้นทุนของอาหารสัตว์ และใช้วัตถุที่หาได้ในท้องถิ่นที่มีราคาถูกมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ จะทาให้เกิดการกระตุ้นให้เกษตรกรผลิตสัตว์เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศได้อย่างยั่งยืน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการผลิตโคขุนของเกษตรกร จังหวัดพะเยา เพื่อมุ่งเป้าการตลาดระดับประเทศและอาเซียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง