ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
เจ้าของผลงานร่วม นายภูวดล เตโช , ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก , ผศ.ดร.ปวีนา น้อยทัพ , รศ.ดร.จิราภรณ์ สอดจิตร์
คำสำคัญ มะคาเดเมีย;ผลิตภัณฑ์มะคาเดเมีย;แปรรูปมะคาเดเมีย
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร” เป็นโครงการที่ดำเนินถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้ปลูก ผู้แปรรูป และ ผู้จำหน่ายมะคาเดเมียและผู้สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี วิธีการปฏิบัติและกระบวนการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว การแบ่งเกรดและตรวจสอบคุณภาพ การแปรรูปเนื้อใน มะคาเดเมียทั้งที่เต็มเมล็ด ไม่เต็มเมล็ดหรือแตกหักเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้ปฏิบัติอย่างถูกวิธี ลดการสูญเสีย และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะคาเดเมียและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากมะคาเดเมียแก่ผู้บริโภค และเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรคนอื่นๆ ในชุมชนของตนเองต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง