ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจสอบการตอบสนองต่อสภาวะแล้งของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร โดยเทคนิค FTIR Spectroscopy
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ปิยะพร พันธุ์ศักดิ์ , ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
คำสำคัญ ข้าว;ความเครียดจากสภาวะแล้ง;การทนแล้ง;โครงสร้างชีวเคมี;เทคนิคเอฟทีไออาร์สเปกโตสโครปี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ข้าวจัดว่าเป็นอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของไทย แต่เนื่องจากสภาวะแล้งที่เกิดขึ้นทำให้ผลผลิตของข้าวในประเทศไทยมีปริมาณลดลง และด้วยเหตุผลที่บ้านเรายังไม่ค่อยมีพันธุ์ข้าวทนแล้งในปริมาณที่เพียงพอดังนั้นจึงต้องมีการคัดเลือกพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมที่น่าสนใจเพราะมีลักษณะที่ดีเช่น การทนโรค และทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้าวที่เหมาะในการนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนแล้งต่อไป โดยในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวจากลักษณะทางสรีรวิทยาและลักษณะทางชีวโมเลกุล
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง