ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านขุนอมแฮดใน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรพิมล สวัสดี
คำสำคัญ การทอผ้ากระเหรี่ยง;กลุ่มผ้ากระเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ;บ้านขุนอมแฮดใน
หน่วยงาน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การทอผ้ากระเหรี่ยงมาจากภูมิปัญญาจากผ้าทอมือ สื่อวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชาวปกากะญอ บ้านขุนอมแฮดใน ต.สบโค้ง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ แต่เดิมชาวบ้านมีการทำการเกษตรกรรมเพื่อยังชีพและทอผ้าเพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มเท่านั้น ครูพรพิมล สวัสดี มุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในแหล่งทุรกันดาน โดยพยายามรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถรวมกันเป็นกลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=rubmFhIQVdg
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนากลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านขุนอมแฮดใน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง