ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินความเปราะบางเชิงพื้นที่และผลกระทบต่อระบบนิเวศเกษตรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี , ดร.ชุติวลัญชน์ เสมมหาศักดิ์
คำสำคัญ ความเปราะบางเชิงพื้นที่;ระบบนิเวศเกษตร;การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผลลัพธ์จากการประเมินพื้นที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณลุ่มน้ำแม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยแบบจำลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่าพื้นที่เปราะบางในระดับสูงถึงรุนแรงส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในพื้นที่เขตนิเวศเกษตรที่ลุ่ม (ความสูง < 400 เมตร) ประมาณ 40 ตร.กม. และตกอยู่ในพื้นที่เขตนิเวศเกษตรที่ดอน (ความสูง 400 – 800 เมตร) อีกประมาณ 10 ตร.กม. ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษและเร่งหามาตรการป้องกันหรือบรรเทาความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง