ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อพัฒนานโยบายการป้องกันและควบคุมการเผาป่า ระดับท้องถิ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์ ดร.นิตยา ผาสุขพันธุ์ , อาจารย์ ดร.ญาณสินี สุมา , อาจารย์ อณุตรา หงส์ทอง , อาจารย์ วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก
คำสำคัญ ไฟป่า;นโยบายสาธารณะ;หมอกควัน
หน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะในเรื่องการป้องกันปัญหาไฟป่าระดับท้องถิ่นนั้น ต้องประกอบด้วย ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ ทั้งจากเอกสารวิชาการและการสัมภาษณ์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น เพื่อสรุปสาระสำคัญของลักษณะปัญหา สาเหตุของการเกิดปัญหา บุคคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทของบุคคลหน่วยงานเหล่านั้นรวมทั้งข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำเข้าไปสู่กระบวนการทางเวทีประชาสังคม โดยขั้นตอนของการทำกระบวนการเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเริ่มจากการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้อง กระชับ แล้วนำไปสู่การกระตุ้นให้ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ตำบลและอำเภอ แล้วการจัดเวทียังต้องดำเนินการในภาพใหญ่อีกครั้ง เพื่อนำทุกความคิดเห็นจากเวทีระดับต่าง ๆ มาประมวลภาพรวม ซึ่งพอถึงระดับนี้หลายๆ ประเด็นจะเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศของส่วนราชการเป็นสำคัญ ซึ่งหลายอย่างจะไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดเวทีร่วมระหว่างประชาชนที่ได้อยู่กับปัญหาและผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การสรุปประเด็นและการแก้ไขอุปสรรคเป็นจุด ๆ จนน าไปสู่ข้อตกลงที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นหัวใจสำคัญ เพราะการนำข้อเสนอจากเวทีประชาชนมาสรุปและพัฒนาเป็นข้อตกลงนั้น การพัฒนาความร่วมมือจากบทบาทบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ผ่านความเห็นชอบจากเวทีที่เหมาะสม สามารถสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคมได้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง