ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาอาชีพเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
คำสำคัญ การพัฒนาอาชีพเกษตร เกษตรอินทรีย์;เกษตรปลอดภัย;การพึ่งตนเอง
หน่วยงาน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย 1.พัฒนาอาชีพการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์โดยใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน 2.สร้างต้นแบบการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน 3.นำเสนอแนวนโยบายเชิงยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาอาชีพเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง