การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือกของชุมชนกระเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือกของชุมชนกระเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี
เจ้าของผลงาน :  ดร. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์
เจ้าของผลงานร่วม :   นายประทีป เหิมพยัคฆ์
คำสำคัญ :   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์, กะเหรี่ยง, นกเงือก, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  โครงการวิจัยเรื่องนี้ ต้องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลและฟื้นฟูพื้นที่สร้างรังวางไข่ของนกเงือกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ให้มีพื้นที่ปลอดภัย ทำให้พ่อแม่นกเงือกสามารถทำรังวางไข่และเลี้ยงลูกให้มีชีวิตจนกระทั่งออกจากโพรงรังได้สำเร็จ อีกทั้งมีการตรวจสอบสถานภาพโพรงรังให้พร้อมสำหรับการทำรังของนกเงือกในปีถัดไป เพื่อเพิ่มโอกาสการเพิ่มประชากรนกเงือกและอนุรักษ์พื้นที่สร้างรังวางไข่ของนกเงือกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710