การพัฒนาสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์
เจ้าของผลงานร่วม :   ดร. พรทิพย์ แซ่เบ๊, ผศ.ดร. พจนารถ สุวรรณรุจิ
คำสำคัญ :   กากกาแฟ, สีธรรมชาติ, สารตกแต่งสำเร็จ, น้ำมันกาแฟ, ไมโครเอนแคปซูเลชัน, สิ่งทอ
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  กากกาแฟสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จเพื่อใช้สำหรับสิ่งทอได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผ้าไหม สีย้อมที่สกัดได้จากกากกาแฟสามารถย้อมติดผ้าไหมได้ดีมาก รองลงมาคือฝ้ายและไนลอน นอกจากให้เฉดสีน้ำตาลบนผ้าแล้วสีจากกากกาแฟยังช่วยให้ผ้าต้านเชื้อแบคทีเรียชนิด S. Aureus และมีสมบัติป้องกันรังสี UV ได้ดีมากด้วย การใช้แทนนินเป็นสารช่วยผนึกสีช่วยสีเข้มขึ้น นอกจากนี้น้ำมันจากกากกาแฟสามารถนำมาเตรียมเป็นไมโครแคปซูลเพื่อใช้เป็นสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอได้ โดยทำให้ผ้ามีสมบัติด้านแบคทีเรียได้ดีขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710