ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการใช้สารปรับปรุงดินจากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าชีวมวล ต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะโก๊ะ ขาเร็มดาเบะ
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี , นายซบรี หะยีหมัด
คำสำคัญ การเตรียมสารปรับปรุงดิน;เถ้าลอยโรงไฟฟ้าชีวมวล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เถ้าลอยไม้ยางพาราโรงไฟฟ้าชีวมวลแปรสภาพผสมกับมูลแพะเป็นสารปรับปรุงดิน พบว่าธาตุอาหารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 50.27 และมีปริมาณ N-P-K-Mg สูงถึงร้อยละ 4.83, 6.45, 11.5 และ 2.75 ตามลำดับ จากนั้นศึกษาการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี 2 อายุ 16 พบว่าสารปรับปรุงดินสามารถทดแทน ปุ๋ยเคมีผสมอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อพิจารณาจากความสูงเฉลี่ย ขนาดรอบวงโคนต้นเฉลี่ย และความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย และมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง