ผลของการใช้สารปรับปรุงดินจากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าชีวมวล ต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลของการใช้สารปรับปรุงดินจากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าชีวมวล ต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน
เจ้าของผลงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะโก๊ะ ขาเร็มดาเบะ
เจ้าของผลงานร่วม :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี, นายซบรี หะยีหมัด
คำสำคัญ :   การเตรียมสารปรับปรุงดิน, เถ้าลอยโรงไฟฟ้าชีวมวล
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
คำอธิบาย :  เถ้าลอยไม้ยางพาราโรงไฟฟ้าชีวมวลแปรสภาพผสมกับมูลแพะเป็นสารปรับปรุงดิน พบว่าธาตุอาหารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 50.27 และมีปริมาณ N-P-K-Mg สูงถึงร้อยละ 4.83, 6.45, 11.5 และ 2.75 ตามลำดับ จากนั้นศึกษาการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน สุราษฎร์ธานี 2 อายุ 16 พบว่าสารปรับปรุงดินสามารถทดแทน ปุ๋ยเคมีผสมอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อพิจารณาจากความสูงเฉลี่ย ขนาดรอบวงโคนต้นเฉลี่ย และความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย และมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710