ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วมในท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
เจ้าของผลงานร่วม ดร.นพพล อรุณรัตน์ , น.ส.วรนันท์ บุตราช
คำสำคัญ กลยุทธ์การสื่อสาร;สังคมคาร์บอนต่ำ;การมีส่วนร่วม;ท้องถิ่น
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วม คือ (1) วิเคราะห์ต้นทุนที่ชุมชนมีอยู่ จากนั้นเชิญชวนแกนนำที่สนใจและพร้อมร่วมดำเนินงาน (2) ผสานการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน (3) ใช้หลักการมีส่วนร่วม (4) มีเครือข่ายและทายาทการดำเนินงาน (5) คืนข้อมูลผลการดำเนินงานสู่ชุมชน และ (6) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยสนับสนุนเชิงวิชาการและงบประมาณที่จะช่วยต่อยอดการดำเนินงานให้ต่อเนื่องได้ในชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง