ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฝึกคิด"สร้างสรรค์"ด้วยศิลปะผสม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อ.เรณู ทองทา
คำสำคัญ การฝึกคิด;กิจกรรมสร้างสรรค์;ศิลปะผสม
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กจะทำได้ดีที่สุด­ในช่วงก่อน 6 ขวบกิจกรรมควรเน้นกิจกรรมที่จะกระตุ้น­พัฒนาการให้มากที่สุด โดยใช้วิธีการประดิษฐ์ในวิชาศิลปะมาเป็นสื­่อให้เด็กคิดสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุใกล้ตัวหลากหลายอย่างมาให้เด็กไ­ด้ฝึกคิดประดิษฐ์ตามหัวข้อที่ให้ ไม่มีต้นแบบให้ทำตาม เด็กทุกคนมีอิสระในการคิดการทำ เด็กได้ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้งกล้ามเนื้­อมือและตา รวมถึงทักษะทางสังคม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=wlnlasC45Ak
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ฝึกคิด"สร้างสรรค์"ด้วยศิลปะผสม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.