ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ รั่วไหลของน้ำมัน และประสิทธิภาพในการบำบัดทางชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.อรฤทัย ภิญญาคง
เจ้าของผลงานร่วม ดร. พรินท์พิดา สนธิพันธ์ , นางสาว ชนกภรณ์ เมืองจินดา
คำสำคัญ น้ำมันรั่วไหลม;อ่าวไทย;ไมโครไบโอม;เมตาจีโนมิกส์;น้ำมันปิโตรเลียม;ดินตะกอนทะเล;น้ำทะเล;ยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายไฮโดรคาร์บอน;เฮกซะเดคเคน;ฟีแนนทรีน;น้ำมันดีเซล;กลุ่มประชากรจุลินทรีย์ท้องถิ่น;อัตราการย่อยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย อ่าวไทยและพื้นที่ชายฝั่งเป็นที่พื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน งานวิจัยนี้ศึกษาไมโครไบโอมของดินตะกอนและน้ำทะเลอ่าวไทย พบว่ามีจุลินทรีย์และยีนหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายน้ำปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะกลุ่ม Proteobacteria ซึ่งเป็นประชากรหลักทั้งในดินตะกอน และน้ำทะเล และมีประสิทธิภาพย่อยสลายเฮกซะเดคเคน ฟีแนนทรีน และน้ำมันดีเซล มีศักยภาพที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นจุลินทรีย์พร้อมใช้สำหรับบำบัดพื้นที่ปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนต่อไปได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง