บูรณาการความรู้ด้านศักย์การผลิตทรัพยากรในระบบนิเวศและการขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรประมงเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันตก

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  บูรณาการความรู้ด้านศักย์การผลิตทรัพยากรในระบบนิเวศและการขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรประมงเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันตก
เจ้าของผลงาน :  รศ. จิราภัษ อัจจิมางกูร
เจ้าของผลงานร่วม :   ผศ. มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, รศ.ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รศ.ดร. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, อ.ดร. จิตราภรณ์ ฟักโสภ
คำสำคัญ :   การบริหารจัดการเชิงอนุรักษ์, ทรัพยากรประมงชายฝั่ง, ศักย์การผลิตทางนิเวศวิทยา, สมรรถนะ, บทบาทของชุมชน, อ่าวไทยฝั่งตะวันตก
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วม คือ (1) วิเคราะห์ต้นทุนที่ชุมชนมีอยู่ จากนั้นเชิญชวนแกนนำที่สนใจและพร้อมร่วมดำเนินงาน (2) ผสานการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน (3) ใช้หลักการมีส่วนร่วม (4) มีเครือข่ายและทายาทการดำเนินงาน (5) คืนข้อมูลผลการดำเนินงานสู่ชุมชน และ (6) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยสนับสนุนเชิงวิชาการและงบประมาณที่จะช่วยต่อยอดการดำเนินงานให้ต่อเนื่องได้ในชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710