การจัดการความรู้เรื่องการใช้นวัตกรรมนิทานสอนออกเสียงภาษาไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การจัดการความรู้เรื่องการใช้นวัตกรรมนิทานสอนออกเสียงภาษาไทย
เจ้าของผลงาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
เจ้าของผลงานร่วม :   ดร.ดารินทร อินทับทิม, อาจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์, อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
คำสำคัญ :   นวัตกรรมนิทาน, นิทานสอนออกเสียง, การออกเสียงภาษาไทย
หน่วยงาน :  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คำอธิบาย :  การใช้นวัตกรรมนิทานสอนออกเสียงภาษาไทยเป็นการสร้างกระบวนการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับนวัตกรรมนิทาน เพื่อพัฒนาครูระดับประถมในเขตพื้นที่ สพป.เชียงราย เขต 3 ให้เข้าใจและเข้าถึงกระบวนการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับนวัตกรรมนิทาน และกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสอนออกเสียงคำศัพท์ภาษาไทยให้กับเด็กนักเรียน และมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นทำให้เกิดการพัฒนาการออกเสียงภาษาไทย รวมถึงทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาของนักเรียน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนได้อย่างดี
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์, การศึกษา
 
Creative Commons License
การจัดการความรู้เรื่องการใช้นวัตกรรมนิทานสอนออกเสียงภาษาไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710