ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยเทคนิค Time-series InSAR
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ปัทมา พอดี
เจ้าของผลงานร่วม ดร.อนุเผ่า อบแพทย์, , นายประสิทธิ์ มากสิน, , , นายอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์, , รศ.ดร.อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ , ดร.วีระชาติ วิเวกวิน
คำสำคัญ แผ่นดินไหว;รอยเลื่อนแม่จัน;อินซาร์;ภาพซาร์;การเคลื่อนตัวก่อนเกิดแผ่นดินไหว;อัตราการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน;ความลึกของการยึดติดกันของรอยเลื่อน;คาบอุบัติซ้ำ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือประยุกต์ใช้เทคนิค Time-series InSAR ด้วยข้อมูลดาวเทียม Radarsat-2 ในช่วงเวลา 2 ปี บริเวณพื้นที่รอยเลื่อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อหาความเร็วในการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน และนำค่าที่ได้ไปหาพารามิเตอร์ของรอยเลื่อนได้แก่ Slip rate และ Locking depth อันนำไปสู่การประมาณคาบอุบัติซ้ำของการเกิดแผ่นดินไหวและแบบจำลองหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการธรณีพิบัติภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมทรัพยากรธรณี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง