ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง DEEP APPROACH TO LEARNING OF PHARMACY STUDENTS: A MULTILEVEL ANALYSIS
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Chamipa Phanudulkitti
เจ้าของผลงานร่วม TANATTHA KITTISOPEE , PATTRAWADEE MAKMEE , KAREN B. FARRIS
คำสำคัญ Deep Approach to Learning;Pharmacy Students;Innovative teaching;Student Workload;Task Orientation;Mastery Approach Goal
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้แบบลุ่มลึกของนิสิตเภสัชศาสตร์มากที่สุดในระดับนิสิตคือ เป้าหมายแรงจูงใจที่มุ่งความรู้ (β = .536**) และในระดับวิชาคือนวัตกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน (β = .409**) ดังนั้นนักการศึกษาควรจะเพิ่มนวัตกรรมการสอน มอบหมายภาระในปริมาณที่เหมาะสม ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับงานที่มอบหมาย และกระตุ้นให้นิสิตเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกของนิสิตเภสัชศาสตร์ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตมีผลการเรียนที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อวิชาชีพเภสัชกร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://pharmacyeducation.fip.org/pharmacyeducation/article/view/585
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง