การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มเสริมสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มเสริมสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
เจ้าของผลงาน :  จารุเนตร เพ็ชรชู
เจ้าของผลงานร่วม :   ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
คำสำคัญ :   สตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์, อาหารว่าง, การแทนที่แป้ง, ค่าดัชนีน้ำตาล, ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน
หน่วยงาน :  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  งานวิจัยนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเสริมสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ (RS) ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการให้ผลเชิงสุขภาพ มีคุณภาพเหมาะสม และมีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมปังแท่งกรอบ กลีบลำดวน และนมปรุงแต่งรสช็อกโกแลตชนิดผงชงดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับศึกษาผลเชิงสุขภาพของ RS ในผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มเสริมสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710