โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร
เจ้าของผลงาน :  กรมชลประทาน
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสำคัญ :   คลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร
หน่วยงาน :  กรมชลประทาน
คำอธิบาย :  กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกรรม สร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ลงพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อม สำรวจปักหลักเขต และจัดหาที่ดินเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างคลองระบายน้ำหลาก และคาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการก่อสร้างได้ในปี พ.ศ.2562 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบริเวณที่แคบที่สุดของลำน้ำเพิ่มขึ้นอีกถึง 1 เท่าตัว เป็น 2,400 ลบ.ม./วินาที (จากอัตราการไหลเดิมประมาณ 1,200 ลบ.ม./วินาที) เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านเกษตรกรรม รวม 229,138 ไร่ ทั้งยังแก้ปัญหาพื้นที่ประสบอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้ 4 – 8 แสนไร่ และเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาอุทกภัย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=rO1ZS-oX9ow
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710