โครงการบางระกำโมเดล 60 สู่การต่อยอด โครงการบางระกำโมเดล 61

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โครงการบางระกำโมเดล 60 สู่การต่อยอด โครงการบางระกำโมเดล 61
เจ้าของผลงาน :  กรมชลประทาน
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสำคัญ :   บางระกำโมเดล 60, บางระกำโมเดล 61
หน่วยงาน :  กรมชลประทาน
คำอธิบาย :  จากปัญหาอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยที่เกิดขึ้นแทบทุกปี ในปี 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่และติดตามปัญหา ได้สั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ โดยการปรับแผนการเพาะปลูกพืชนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน วางแผนการส่งน้ำสำหรับปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้น เพื่อเลี่ยงผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ได้การวางแผนและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย เป็นต้นแบบในการดำเนินการโดยใช้ชื่อว่า “บางระกำโมเดล 60” โดยยึดแนวการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสอดคล้องกับธรรมชาติและภูมิสังคม เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมเดล 60 บรรลุผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และโครงการบางระกำโมเดลในปี 61 เพื่อวางแผนและดำเนินการต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม :   https://www.youtube.com/watch?v=pnsWXqxTu_Q
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
โครงการบางระกำโมเดล 60 สู่การต่อยอด โครงการบางระกำโมเดล 61 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710