โครงการประตูระบายน้ำฝายท่ากระดาน จังหวัดกำแพงเพชร

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โครงการประตูระบายน้ำฝายท่ากระดาน จังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าของผลงาน :  สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ประตูระบายน้ำฝายท่ากระดาน
หน่วยงาน :  กรมชลประทาน
คำอธิบาย :  สำนักงานชลประทานที่ 4 โดยส่วนวิศวกรรม ได้พิจารณาออกแบบฝายท่ากระดานขึ้น โดยประยุกต์ใช้การออกแบบเป็นประตูระบายน้ำ มาผสมผสานกับฝายหยักคอนกรีตในอาคารเดียวกัน โดยที่ฝายหยักคอนกรีตจะมีคุณสมบัติในการเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และสำหรับประตูระบายน้ำขนาดความกว้างบานระบายน้ำ 6 เมตรสูง 6 เมตร จำนวน 4 ช่อง เพื่อให้สามารถควบคุมระดับน้ำได้ตามที่กลุ่มเกษตรกรมีความต้องการและเป็นช่องทางในการสามารถระบายทรายที่สะสมทางด้านหน้าฝายได้ ประตูระบายน้ำฝายท่ากระดาน จะเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร แก่พื้นที่ จำนวน 14,500 ไร่ รวม 12 หมู่บ้าน 3 ตำบลในเขต ตำบลท่าขุนราม ตำบลคลองแม่ลาย และตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยโครงการชลประทานกำแพงเพชรและกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายท่ากระดาน จะเข้ามาบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=bFx9GxsW-nU
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
โครงการประตูระบายน้ำฝายท่ากระดาน จังหวัดกำแพงเพชร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710