โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำบ้านกอก (ตอนบน) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอ่างเก็บน้ำบ้านกอก (ตอนบน) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของผลงาน :  สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน
เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสำคัญ :   อ่างเก็บน้ำบ้านกอก (ตอนบน)
หน่วยงาน :  กรมชลประทาน
คำอธิบาย :  กรมชลประทานได้เร่งขับเคลื่อนวางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) เร่งแก้ปัญหาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ถูกบุกรุกและครอบครองโดยผิดกฎหมาย นำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ยากจนไร้ที่ดินทำกินได้เข้าใช้ประโยชน์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายในการจัดการที่ดินและส่งมอบให้ราษฎรไร้ที่ดินทำกินให้ได้ จำนวน 100,000 ไร่ โดยจะทำการส่งมอบในปี 2560 จำนวน 50,000 ไร่ สำหรับกรมชลประทานได้ร่วมบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในปี 2559-2560 จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำระบบน้ำชลประทานในพื้นที่ 7 จังหวัด ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านกอก เป็นหนึ่งโครงการที่กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยึดคืนบริเวณตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรมชลประทานยังได้น้อมนำศาสตร์พระราชา เรื่องการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินที่จะไหลลงมาในอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ โดยการปลูกหญ้าแฝกสลับพืชเศรษฐกิจ เช่น ปลูกน้อยหน่า บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=9jiMDpnSRjw
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710