โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำพูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำพูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เจ้าของผลงาน :  สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อ่างเก็บน้ำห้วยโทก, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หน่วยงาน :  กรมชลประทาน
คำอธิบาย :  สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกฯ แห่งนี้ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยโทก ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านห้วยโทก และหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรได้ รวมถึงช่วยบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่บ้านห้วยโทกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎรไว้บริโภค รวมทั้งมีอาชีพเสริมในการทำประมงเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=x9DThA3oOzE
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำพูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710