ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
คำสำคัญ อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์;อาคารอนุรักษ์พลังงาน;อาคารประหยัดพลังงาน;Net Zero Energy Builuding;NZEB
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และเห็นว่าหลักการของอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเท่ากับศูนย์ (Net Zero Energy Building, NZEB) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของอาคารต้นแบบดังกล่าว ออกสู่สาธารณะ จึงดำเนินกิจกรรม “โครงการการถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยได้กำหนดการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัดประชุมสัมมนาโครงการ ซึ่งคณะทำงานได้กระจายการจัดกิจกรรมในทุกภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต (ภาคใต้) จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) จังหวัดชลบุรี (ภาคกลาง) โดยมีกลุ่มเป้าหมายของการจัดสัมมนา คือ หน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น หน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรมการท่องเที่ยว สำนักงานพลังงานจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้ น หน่วยงานเอกชน อาทิเช่น กลุ่มโรงแรม ที่พักรีสอร์ท บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม งานวิศวกร หน่วยงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านอนุรักษ์พลังงาน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการประหยัดพลังงาน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง