ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบฟาร์มที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการทำฟาร์มที่มีข้าวเป็นหลักในจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์
คำสำคัญ ระบบการทำฟาร์ม เศรษฐกิจพอเพียง ระบบการทำฟาร์มที่ยั่งยืน
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจำแนกกลุ่มของเกษตรกรที่มีลักษณะองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ตามลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม และ พัฒนาตัวชี้วัดและดัชนีองค์ประกอบในมิติของความยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการทำฟาร์มของเกษตรกรตลอดจน สร้างรูปแบบ ฟาร์มที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละกลุ่มของเกษตรกร ในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวเป็นหลักในจังหวัดกำแพงเพชร ผลของการศึกษาได้รูปแบบฟาร์มที่ยั่งยืนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์ในการได้ทราบและเข้าใจถึงเงื่อนไขและโอกาสที่จะสร้างรูปแบบฟาร์มที่ยั่งยืนได้ในระบบการทำฟาร์มที่มีข้าวเป็นหลักในจังหวัดกำแพงเพชร
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบฟาร์มที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการทำฟาร์มที่มีข้าวเป็นหลักในจังหวัดกำแพงเพชร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง