ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบอุปกรณ์รักษาโรคผมร่วงโดยใช้การกระตุ้นด้วยแสง (The Designed of Alopecia Treated Device by Using Light Stimulation)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนรรฆ ขันธะชวนะ
เจ้าของผลงานร่วม ภิราวัลย์ จันทโชติกุล , สิระ จำปาเงิน
คำสำคัญ อุปกรณ์รักษาโรคผมร่วง;รักษาโรคผมร่วงโดยใช้การกระตุ้นด้วยแสง
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย อุปกรณ์รักษาโรคผมร่วงโดยใช้การกระตุ้นด้วยแสง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโดยการนำแสงกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์เดอร์มัล แปปิลลา (Dermal papilla cells) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกับเซลล์อื่นๆ เพื่อสร้างเส้นผมขึ้นใหม่ โดยแสงที่ใช้เป็นแสงที่มีพลังงานต่ำ และความยาวคลื่นเฉพาะ ซึ่งผลงานชิ้นนี้จะช่วยลดผลข้างเคียงในผู้ที่รักษาโดยการใช้ยา
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง