ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชื่นบานเพราะภูบาล : เอกกษัตริย์นักพัฒนาการเกษตร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คณิศักดิ์ อรวีระกุล
เจ้าของผลงานร่วม สุดสรร ศิริไวทยพงศ์
คำสำคัญ เอกกษัตริย์นักพัฒนาการเกษตร;ชื่นบานเพราะภูบาล
หน่วยงาน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย รวงข้าวอันอวบอิ่มสีทองเหลืองอร่ามยังไม่งดงามเท่ากับความอิ่มอกอิ่มใจของเกษตรกรไทยที่ได้พึ่งพาตนเองและมีพื้นดินทำกินอันอุดมสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักและเห็นคุณค่าของการเกษตร ที่เปรียบเสมือนหัวใจในการดำรงชีวิตของคนไทย ทรงคิดค้นและวางแผนการจัดการน้ำเพื่อใช้น้ำยั่งยืน ทำให้เกิดโครงการในพระราชดำริฯเกี่ยวกับการจัดการน้ำหลายๆโครงการ และยังทรงประทานแนวคิด เกษตรทฤษีใหม่ที่เกิดจากจัดการเกษตรแบบผสมผสานคือพื้นที่ 30 เปอร์เซ็นต์เป็นการจัดการแหล่งน้ำ อีก 30 เปอร์เซ็นต์พื้นที่ทำนา 30 เปอร์เซ็นต์พื้นที่ไม้ยืนต้น ผัก ผลไม้ และเหลือพื้นที่อีก 10 เปอร์เซ็นต์เป็นที่อยู่อาศัยและการทำปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงโค-กระบือ เลี้ยงสุกร เป็นต้น นั่นคือพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการพัฒนาการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการจัดการพื้นที่ การจัดการน้ำ และการปลูกพืชหมุนเวียน ทั้งหมดนี้เพื่อความผาสุกของประชาชนของพระองค์เป็นสำคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=UdIe6EMC-YI
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ชื่นบานเพราะภูบาล : เอกกษัตริย์นักพัฒนาการเกษตร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง