ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลแบบ 3 มิติ ของรูปทรงและลวดลายเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณยุต เอี่ยมสอาด
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ , อาจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล , อาจารย์พิเชฐ เขียวประเสริฐ , นายกิตตินาถ วรรณิสสร
คำสำคัญ การดูแลรักษาโบราณสถาน;การทำสแกน 3 มิติ;การสำเนาศิลปกรรม 3 มิติ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เป็นวิจัยศึกษาและการนำเทคโนโลยี 3D Scanning มาใช้ในการบูรณะซ่อมแซม การทำสำเนา ๓ มิติ เพื่อการอนุรักษ์ และได้ใช้การผสมผสานวิธีการทำสำเนา ๓ มิติ แบบดั้งเดิมคือการทำแม่พิมพ์และการหล่อซึ่งเป็นกระบวนการด้านประติมากรรม และแบบที่ใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์การสแกน ๓ มิติ ร่วมกับเทคนิคการผลิตซ้ำโดยการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ซีเอ็นซี เนื่องจากทั้งสองเทคนิคมีข้อดีและข้อด้อยที่สามารถเสริมกันได้ ข้อดีของกระบวนการดั้งเดิมคือสามารถใช้กับงานที่มีรายละเอียด และมีความซับซ้อนสูงได้อีกทั้งพิมพ์สามารถทำสำเนาได้หลายชิ้น แต่จำเป็นต้องมีพื้นที่ในการเก็บรักษา ส่วนการใช้เทคโนโลยีสามารถลอกแบบงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น ปราสาททั้งหลังให้อยู่ในข้อมูลระบบดิจิตอลที่แสดงภาพจำลองให้เห็นได้ ซึ่งสามารถทำสิ่งของหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สูญหายไปแล้วขึ้นมาใหม่ได้
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลแบบ 3 มิติ ของรูปทรงและลวดลายเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง