ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมเพื่อการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปริมล หงษ์ศรี
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย,ผศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู
คำสำคัญ ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ความพร้อมเพื่อการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล คุณภาพการสอนก่อนจำหน่าย การประสานการดูแลก่อนจำหน่าย
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การวิจัยแบบพรรณนาหาความสัมพันธ์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมเพื่อการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้ดูแล ปัจจัยด้านผู้ป่วย และปัจจัยด้านการพยาบาล
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมเพื่อการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง