ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนากร ไพบูลย์
คำสำคัญ การเรียนแบบร่วมมือ,เทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน,cooperative learning,team game tournament
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน (Teams Game Tournament : TGT ) เป็นเทคนิคในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถที่แตกต่างกัน มีการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเรียนรู้ผ่านทางบทเรียนบนเว็บ เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนได้ตามแนวคิดในเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง