ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของยีนสุกร PPARGC1A และ MYPN ที่มีผลต่อคุณภาพเนื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชัชวาล แถวถาทำ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อัจฉรา ขยัน , ผศ.น.สพ.ดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
คำสำคัญ ยีน, PPARGC1A, MYPN, คุณภาพเนื้อ, สุกรลูกผสมเชิงการค้า
หน่วยงาน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ 10900
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย รูปแบบยีน PPARGC1A และ MYPN ของสุกรลูกผสมเชิงการค้าของประชากรที่ทำการศึกษานี้ไม่มีผลต่อลักษณะคุณภาพเนื้อในส่วนของค่า pH ค่าสีเนื้อ ค่าความสามารถในการอุ้มน้ำของเนื้อ และค่าแรงตัดผ่านเนื้อดังนั้น ยีน PPARGC1A และ MYPN อาจไม่สามารถนำมาใช้เป็น marker สำหรับช่วยคัดเลือกสุกรลูกผสมเชิงการค้าในประชากรที่ศึกษานี้ได้แต่ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรสุกรอื่นๆ เนื่องจากปัจจัยในด้านการจัดการ และสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน เพื่อตรวจสอบผลการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อคัดเลือกสุกรให้มีคุณภาพเนื้อที่ดีต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของยีนสุกร PPARGC1A และ MYPN ที่มีผลต่อคุณภาพเนื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง