ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชื่นบานเพราะภูบาล พระผู้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมประวิณ มันประเสริฐ
เจ้าของผลงานร่วม อธิภัทร มุทิตาเจริญ
คำสำคัญ ชื่นบานเพราะภูบาล;แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง;การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เศรษฐกิจไทยในวันนี้เติบโตขึ้นอย่างมากที่นับวันจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่งคง เพราะการวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากเมื่อวาน ทีผ่านมาเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตและมั่นคง เป็นไปได้เพราะทุกคนได้นำแนวคิดจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วง 70 ปีที่ครองราชย์ทรงวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ มีโครงการพระราชดำริหลากหลายโครงการที่มีส่วนในการเป็นก้าวแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในหลายด้าน ทั้งเกษตรและอุตสาหกรรม และที่เป็นปรัชญาที่สำคัญที่ทุกคนนำมาปฎิบัติตามนั่นคือ” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงประทานให้คนไทยเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยหลักการ 3 ห่วงคือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูคุมกันในตัวที่ดี และ ยังมีอีก 2 เงื่อนไข มีความรู้ มีคุณธรรม ทำให้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนและมั่งคง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Fae34boJVkQ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ชื่นบานเพราะภูบาล พระผู้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.