การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ตัวแทนความคิดที่หลากหลายของครูเพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เรื่องการดำรงชีวิตของพืชของนักเรียน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ตัวแทนความคิดที่หลากหลายของครูเพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เรื่องการดำรงชีวิตของพืชของนักเรียน
เจ้าของผลงาน :  นางสาวชนกนาถ ชื่นมณี
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Multiple representations, PCK, Plant Life, MR-PCK
หน่วยงาน :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำอธิบาย :  การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนโดยการพัฒนาศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาที่เน้นตัวแทนความคิดของครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ตัวแทนความคิดที่หลากหลายของครูเพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เรื่องการดำรงชีวิตของพืชของนักเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710