ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการน้ำในเขื่อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เจ้าของผลงานร่วม การบริหารจัดการน้ำในเขื่อน
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำในเขื่อน;การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.);การผลิตไฟฟ้า
หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การจัดการน้ำในเขื่อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยทั่วไปจะคำนึงถึงความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร, การอุปโภค บริโภคของประชาชน และรักษาสมดุลนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมท้ายเขื่อนเป็นสำคัญ โดยมีการระบายน้ำตามความต้องการต่าง ๆ ผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลการระบายน้ำจากคณะกรรมการภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา โดยแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำหรือ Rule curve
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=o9KzEyuhNHM
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การบริหารจัดการน้ำในเขื่อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง