ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter-Subsurface Motility Test)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
คำสำคัญ ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูง;เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์
หน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดแยก (selective) และจำแนก (differential) เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ได้ เมื่อบ่มชุดทดสอบภายใต้บรรยากาศปรกติที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ด้วยสมบัติการ เคลื่อนที่แบบควงสว่านของเชื้อทำให้เฉพาะเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์เท่านั้นที่สามารถแทรกตัวและเคลื่อนที่ภายใต้เนื้อวุ้นอาหารความหนืดสูง ส่งผลให้เกิดโซนของการเคลื่อนที่กว้างภายใต้ผิวหน้าวุ้นอาหารและเปลี่ยนสีวุ้นอาหารเป็นสีน้ำเงิน ทำให้วินิจฉัยแยกเชื้อได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง