ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญยู้ วริวงศ์
คำสำคัญ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์;น้ำหมักชีวภาพ;ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์;การลดต้นทุนการผลิต
หน่วยงาน บ้านหนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แม้ว่าการครอบงำทางความคิดเกษตรกรไทย ด้วยวาทะกรรม "การเกษตรกรรมแผนใหม่" ที่เน้นพึ่งพาเทคโนโลยีและกระตุ้นให้ใช้สารเคมีต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ยังคงมีอยู่มากมายในสังคมเกษตรกรไทย แต่ก็ยังมีกลุ่มเกษตรกรทางเลือกที่เดินทวนกระแส ออกจากการครอบงำ จากแนวคิด "หวังพึ่ง" จากภายนอก หันมาพึ่งพาตนเอง เริ่มต้นจากครอบครัวปลอดอบายมุข ลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ เกษตรกรกลุ่มข้าวสัจธรรม บ้านหนองเม็ก จ.อำนาจเจริญ จึงเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่กำลังพัฒนาไปสู่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=3kk3fx2RsqU
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง