ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญสุข ขุนดำ
คำสำคัญ วิถีพอเพียง;เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน บ้านควนสูง ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ลุงบุญสุข ขุนดำ เกษตรกรแห่งบ้านควนสูง จากเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว มัวเมาในอบายมุข นำแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง โค่นยางพารา 8 ไร่ เพื่อนำผืนดินมาทำนาปลูกข้าว และทำสวนผสมผสาน ทำตามศาสตร์พระราชา นำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ปลูกพืชยืนต้น ปลูกผลไม้หลากหลายชนิด ปลูกผักพื้นบ้าน ปลูกสมุนไพร และปลูกผักกินใบไม้จำนวนหนึ่ง สวนลุงบุญสุขปราศจากสารเคมีทุกชนิดหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน โดยใช้วัสดุจากท้องถิ่น ทำน้ำหมักชีวภาพที่หมักขึ้นเอง การปรับเปลี่ยนแนวความคิดและปรับเปลี่ยนแนวทางการดำรงชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุข อีกทั้งการทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชให้หลากหลายมากขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ ลุงบุญสุขยืนยันว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกให้กับคนไทยได้อย่างแท้จริง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=F3WnzSkgnfQ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง