ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวรรณ กาญจนโกมล
คำสำคัญ เกษตรอินทรีย์;การเกษตรแบบผสมผสาน;ศูนย์การเรียนรู้
หน่วยงาน ไร่พิณสุวรรณ อ.ท่าลี่ จ.เลย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ได้รณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีอาจารย์ อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ เป็นเกษตรกรต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เมื่อเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ จบหลักสูตรไปแล้วได้มีการนำไปปฏิบัติ มีทั้งการบริหารจัดการดิน น้ำ และการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายด้านการตลาด คุณสุวรรณ กาญจนโกมล แห่งไร่พิณสุวรรณเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ได้นำความรู้จากการทำเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้ในพื้นที่ โดยทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกผักออแกนิก เลี้ยงไก่ธรรมชาติโดยใช้วัสดุธรรมชาติ รำข้าว และหยวกกล้วยหมักกับน้ำสมุนไพรจะได้ไข่อินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ มูลไก่ที่ได้นำมาทำเป็นปุ๋ยสำหรับผักที่ปลูกเป็นการลดต้นทุนการผลิต ไร่พิณสุวรรณเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรทั้งในชุมชนและนอกชุมชนรวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มากมายหลายชุมชนเกิดการขยายผลเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ZahzBMg19FA
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง